Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Bunkeflodiket

1999

0,100

1

Bunkeflodiket

2000

0,056

2

Bunkeflodiket

2001

0,044

3

Bunkeflodiket

2002

0,11

4

Bunkeflodiket

2003

0,059

5

Bunkeflodiket

2004

0,12

6

Bunkeflodiket

2005

0,066

7

Bunkeflodiket

2006

0,097

8

Bunkeflodiket

2007

0,087

9

Bunkeflodiket

2008

0,071

10

Bunkeflodiket

2009

0,15

11

Bunkeflodiket

2010

0,11

12

Bunkeflodiket

2011

0,077

13

Bunkeflodiket

2012

0,037

14

Bunkeflodiket

2013

0,056

15

Bunkeflodiket

2014

0,032

16

Bunkeflodiket

2015

0,034

17

Bunkeflodiket

2016

0,017

18

Bunkeflodiket

2017

0,032

19

Bunkeflodiket

2018

0,032

20

Bunkeflodiket

2019

0,0100

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å och Tygelsjöbäcken låg år 2019 något över respektive medelvärde för perioden 1999-2018. Däremot var fosfortransporten via Bunkeflodiket och Skumparpsdiket lägre än medelvärdet för samma period. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden