Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Bunkeflodiket

1990

0,21

1

Bunkeflodiket

1991

0,40

2

Bunkeflodiket

1992

0,20

3

Bunkeflodiket

1993

0,28

4

Bunkeflodiket

1994

0,37

5

Bunkeflodiket

1995

0,26

6

Bunkeflodiket

1996

0,25

7

Bunkeflodiket

1997

0,22

8

Bunkeflodiket

1998

0,41

9

Bunkeflodiket

1999

0,098

10

Bunkeflodiket

2000

0,039

11

Bunkeflodiket

2001

0,030

12

Bunkeflodiket

2002

0,077

13

Bunkeflodiket

2003

0,041

14

Bunkeflodiket

2004

0,100

15

Bunkeflodiket

2005

0,050

16

Bunkeflodiket

2006

0,072

17

Bunkeflodiket

2007

0,070

18

Bunkeflodiket

2008

0,057

19

Bunkeflodiket

2009

0,100

20

Bunkeflodiket

2010

0,074

21

Bunkeflodiket

2011

0,054

22

Bunkeflodiket

2012

0,026

23

Bunkeflodiket

2013

0,036

24

Bunkeflodiket

2014

0,021

25

Bunkeflodiket

2015

0,023

26

Bunkeflodiket

2016

0,0100

27

Bunkeflodiket

2017

0,023

28

Bunkeflodiket

2018

0,0091

29

Bunkeflodiket

2019

0,0061

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å och Tygelsjöbäcken låg år 2019 något över respektive medelvärde för perioden 1999-2018. Däremot var fosfortransporten via Bunkeflodiket och Skumparpsdiket lägre än medelvärdet för samma period. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Indikator MP.3.2.4
Senast uppdaterad: 2020-09-08