Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

Bunkeflodiket

1999

0,100

Bunkeflodiket

2000

0,056

Bunkeflodiket

2001

0,044

Bunkeflodiket

2002

0,11

Bunkeflodiket

2003

0,059

Bunkeflodiket

2004

0,12

Bunkeflodiket

2005

0,066

Bunkeflodiket

2006

0,097

Bunkeflodiket

2007

0,087

Bunkeflodiket

2008

0,071

Bunkeflodiket

2009

0,15

Bunkeflodiket

2010

0,11

Bunkeflodiket

2011

0,077

Bunkeflodiket

2012

0,037

Bunkeflodiket

2013

0,056

Bunkeflodiket

2014

0,032

Bunkeflodiket

2015

0,034

Bunkeflodiket

2016

0,017

Bunkeflodiket

2017

0,032

Bunkeflodiket

2018

0,032

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via alla de fyra redovisade vattendragen låg år 2018 under respektive medelvärde för perioden 1999-2017. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden