Avrinningsområden

Öresund belastas med kväveutsläpp från de vattendrag som avvattnar kommunens markområden. Risebergabäcken och Oxiediket avvattnar cirka 30 respektive 10 kvadratkilometer av kommunens östra delar och leder vattnet till Sege å som mynnar ut i Öresund. Tre mindre vattendrag mynnar ut i Öresund söder om Malmö: Tygelsjöbäcken, Bunkeflodiket och Skumparpsdiket. De avvattnar den största delen av de sydvästra delarna av kommunen, nästan 30 kvadratkilometer. Störst är Tygelsjöbäcken vars avrinningsområde uppgår till cirka 15 kvadratkilometer.

Senast uppdaterad: 2020-03-12