Ekologiskt odlad jordbruksmark

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Datum Värde (ha)

0

2009

327

1

2010

248

2

2011

357

3

2012

350

4

2013

348

5

2014

366

6

2015

370

7

2016

321

8

2017

353

9

2018

374

10

2019

417

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Arealen ekologiskt odlad jordbruksmark ökade under år 2019 och detta var också den största areal som varit ekologiskt odlad under hela den redovisade perioden. 417 hektar åkermark var ekologiskt omställd inom Malmö kommuns gränser medan 11 hektar var under omställning. Arealen ekologiskt odlad mark har varierat sedan år 2009 men totalt sett har den ökat med 90 hektar så trenden är svagt positiv.

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick år 2019 till 9 procent. Andelen har tidigare varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden. Totalt sett så beror den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2019 ökade den faktiska arealen ekologiskt odlad åkermark med 90 hektar medan den totala arealen åkermark minskade med nästan 440 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Senast uppdaterad: 2020-06-24