Ekologiskt odlad jordbruksmark

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark.

Datum Värde (%)

2009

6,50

2010

5,02

2011

7,45

2012

7,59

2013

7,64

2014

7,98

2015

8,09

2016

6,87

2017

7,81

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark ökade under år 2017 och uppgick till knappt 7,8 procent. Andelen har varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden och trenden är svagt positiv. 353 hektar åkermark var ekologiskt omställd under år 2017 inom Malmö kommuns gränser.

Totalt sett så beror dock den ökande andelen ekologiskt odlad mark under den redovisade tidsperioden främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2017 ökade den faktiska arealen ekologiskt odlad åkermark med endast 26 hektar medan den totala arealen åkermark minskade med drygt 500 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Senast uppdaterad: 2018-06-01