Ekologiskt odlad jordbruksmark

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark.

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark ökade något under år 2018 och uppgick till 8 procent. Andelen har varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden och trenden är svagt positiv. 358 hektar åkermark var ekologiskt omställd under år 2018 inom Malmö kommuns gränser medan 15 hektar var under omställning.

Totalt sett så beror dock den ökande andelen ekologiskt odlad mark under den redovisade tidsperioden främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2018 ökade den faktiska arealen ekologiskt odlad åkermark med 47 hektar medan den totala arealen åkermark minskade med drygt 360 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Senast uppdaterad: 2019-08-23