Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Jordbruksmark

IndikatorMP.3.2.1

Total åkerareal i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1981
Senaste värdet: 4588 ha2019

Ekologiskt odlad jordbruksmark

IndikatorMP.3.2.2

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2009
Senaste värdet: 417 ha2019

Kväveutsläpp via vattendragen

IndikatorMP.3.2.3

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 732 ton2019

Fosforutsläpp via vattendragen

IndikatorMP.3.2.4

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 8,48 ton2019

Ängs- och betesmark med miljöstöd

IndikatorMP.3.2.5

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 257 ha2019

Begränsning av näringsläckage

IndikatorMP.3.2.6

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 462,18 ha2019

Artiklar

Utredningskategorier i Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-06-24