Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Jordbruksmark

IndikatorMP.3.2.1

Total åkerareal i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1981
Senaste värdet: 4664 ha2018

Ekologiskt odlad jordbruksmark

IndikatorMP.3.2.2

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2009
Senaste värdet: 8,02 %2018

Kväveutsläpp via vattendragen

IndikatorMP.3.2.3

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 281 ton2018

Fosforutsläpp via vattendragen

IndikatorMP.3.2.4

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 5,06 ton2018

Ängs- och betesmark med miljöstöd

IndikatorMP.3.2.5

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2007
Senaste värdet: 9,81 ha2015

Begränsning av näringsläckage

IndikatorMP.3.2.6

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 5,61 ha2015

Artiklar

Utredningskategorier i Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-03-12