Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Jordbruksmark

Nyckeltal MP.3.2.1 Total åkerareal i Malmö.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1981
Senaste värdet: 4518 ha2017

Ekologiskt odlad jordbruksmark

Nyckeltal MP.3.2.2 Andel ekologiskt odlad jordbruksmark.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2009
Senaste värdet: 7,81 %2017

Kväveutsläpp via vattendragen

Nyckeltal MP.3.2.3 Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 330 ton2017

Fosforutsläpp via vattendragen

Nyckeltal MP.3.2.4 Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 6,91 ton2017

Ängs- och betesmark med miljöstöd

Nyckeltal MP.3.2.5 Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2007
Senaste värdet: 9,81 ha2015

Begränsning av näringsläckage

Nyckeltal MP.3.2.6 Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 5,61 ha2015

Artiklar

Utredningskategorier i Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2018-12-04
Delmål MP.3.2