Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Delområden

Målet kan delvis uppnåsMalmö ska växa resurssnålt

Delmål MP.3.1 Genom att i första hand bygga ut inom staden (förtäta), på framför allt gamla verksamhetsområden, utnyttjar vi markresursen i staden samtidigt som vi kan spara på den bördiga åkerjorden. Parker och grönområden ska skyddas.
Trend: 2 av 7 indikatorer har en positiv trend2 av 7 indikatorer har en positiv trend2 av 7 indikatorer har en positiv trend2 av 7 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att uppnåJordbruket i Malmö ska vara hållbart

Delmål MP.3.2 Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.
Trend: 3 av 6 indikatorer har en positiv trend3 av 6 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsVattentillgångarna ska skyddas

Delmål MP.3.3 Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd som berör kommunen. Grundvattnet har potential som framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.
Trend: 9 av 12 indikatorer har en positiv trend9 av 12 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att uppnåMalmönaturen ska värnas

Delmål MP.3.4 Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.
Trend: 3 av 6 indikatorer har en positiv trend3 av 6 indikatorer har en positiv trend3 av 6 indikatorer har en positiv trend

 

Totalt sett har det övergripande miljömålet Naturtillgångar brukas hållbart bedömts som att målet kan delvis uppnås eftersom två delområden har gul status, vilket innebär att målet kan delvis uppnås, och två områden har röd status, vilket innebär att målet inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Miljömålet bedöms ha en positiv trend eftersom flertalet av nyckeltalen inom miljömålet uppvisar en positiv (grön) trend. Dock har många av dessa nyckeltal som uppvisar en positiv trend endast en svag sådan.

Senast uppdaterad: 2018-07-13
Miljömål MP.3