Hållbar upphandling

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås
Totalt sett är det oklart om målet kommer att kunna uppnås då det i dagsläget saknas nyckeltal för att mäta den kommunala organisationens förbrukning av resurser samt även andelen närproducerade livsmedel av totalt inköpta. Målet ser ut att delvis kunna uppnås då både den ekologiska maten och miljöbilarna ökar starkt inom Malmö stad. Vissa av målen i kommunens policy för hållbar utveckling och mat kommer dock, enligt halvtidsutvärderingen, att vara svåra att nå. Bland dessa kan nämnas målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent mellan år 2002 och 2020, samt att all representationsmat ska vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad, där så är möjligt. Delområdets totala trend bedöms som positiv då både den ekologiska maten och miljöbilarna visar på positiva trender.

Malmö stads inköp av ekologiska livsmedel har ökat alltsedan år 2003 och låg år 2017 på 63 procent av de totala matinköpen inom den kommunala organisationen. Målet till år 2020 är att all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. Andelen närproducerade livsmedel finns det inte möjlighet att ta fram siffror på.

Andelen miljöfordon enligt Malmös miljöbilsstrategis kriterier uppvisar en ökande trend och år 2017 uppgick de till drygt 88,9. Ett nytt mål har satts för år 2018 på 90 procent miljöfordon som drivs med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) inom den kommunala organisationen och för år 2020 är målet satt till 95 procent.
Senast uppdaterad: 2018-11-28
Delmål MP.4.1