Miljöbilsinnehav

Statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar Trafikanalys årligen fram statistik på andelen miljöbilar på kommunnivå.

Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Datakälla: RUS och Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar i Malmö ökade återigen under år 2017. Idag är 6 procent av bilarna som är registrerade i Malmö miljöbilar enligt definitionen, MB2013.

Uppgifter om en personbil är klassad som miljöbil finns i vägtrafikregistret från år 2008. Definitionen av miljöbil skärptes den 1 januari 2013 och här redovisas andelen miljöbilar enligt både den nya definitionen MB2013 och den gamla MB2007. Från och med år 2016 är det dock inte möjligt att redovisa miljöbilar enligt den gamla definitionen MB2007 då dessa inte längre redovisas i vägtrafikregistret.