Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Körsträcka med bil Senaste värdet (mil) Datum

0

Körsträcka per bil

 1103

2018

1

Körsträcka per invånare

 471

2018

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2018 minskade körsträckan per invånare i Malmö med 16 mil och den ligger nu på drygt 470 mil per invånare. Detta är något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick till 466 mil. Körsträckan per bil i Malmö fortsatte minska och uppgår år 2018 till 1100 mil. Den ligger därmed fortfarande strax under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil, vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste sju åren.