Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Körsträcka med bil Senaste värdet (mil) Datum

Körsträcka per bil

 1114

2017

Körsträcka per invånare

 487

2017

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2017 fortsatte körsträckan per invånare i Malmö att öka och den ligger nu på nästan 490 mil per invånare. Detta är något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick till nästan 470 mil. Däremot minskar körsträckan per bil i Malmö något och uppgår år 2017 till drygt 1100 mil. Den ligger därmed fortfarande under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil, vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste fem åren.