Hållbar konsumtion och livsstil

Det ska vara enkelt för malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då de miljöcertifierade företagen blir fler i Malmö, möjligheterna att sortera ut matavfall ökar, matsvinnet minskar och andelen bilresor minskar medan kollektivtrafikresorna ökar till arbete och skola. Det behövs dock information inom fler områden såsom om det är enkelt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Även information om konsumtion och produktion blir resurssnålare, smartare och mer kvalitetsinriktad behövs. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöcertifierade verksamheter, miljödiplomerade skolor, matavfall, matsvinn och färdsätt visar på positiva trender.

Antalet miljöcertifierade företag i Malmö har ökat kontinuerligt sedan år 1993 och är nu 276 stycken. Andelen skolor och förskolor som har certifieringen Grön Flagg har minskat sedan år 2015 och uppgår år 2019 till 14 procent i Malmö. Försäljningen av ekologisk mjölk i Malmö minskade ytterligare under år 2019 och uppgick till drygt 4,2 miljoner liter. Detta var drygt 1,1 miljon liter lägre än år 2016 då volymen var den högsta under den redovisade perioden och uppgick till 5,4 miljoner liter. Även andelen ekologisk mjölk minskade något år 2019 och var 22,5 procent av total mängd såld mjölk från Skånemejerier vilket var bland de högsta värdena under den redovisade perioden.

Införandet av obligatorisk insamling av matavfall har fortsatt i olika delar av Malmö och andelen insamlat matavfall uppgick till 50 procent av allt matavfall år 2018. Därmed uppnåddes målet i Avfallsplan 2016-2020. Matsvinnet eller den mängd mat som slängs i onödan ökade, av ännu oklar anledning, under år 2018 och uppgick till 34 kilogram per person. Tidigare har, enligt sex års analyser, matsvinnet minskat i Malmö från att vara 26 kg/person år 2012 till att vara 17 kg/person år 2017.

När det gäller total körsträcka för Malmös bilister har den under år 2018 minskat något till 470 mil per person vilket är 110 mil kortare än vid toppnoteringen år 2008 men någon mil längre än den var vid mätseriens början år 1999. Bilinnehavet i Malmö har varierat alltsedan år 1974 men uppvisar totalt sett en ökning jämfört med utgångsåret då det fanns knappt 310 bilar per 1000 invånare medan det år 2018 fanns drygt 350. Miljöbilsinnehavet har ökat de senaste sju åren i Malmö och uppgår år 2017 till 6 procent av det totala bilinnehavet i Malmö enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013.

Andelen bilresor till arbete eller till skola har minskat från 43 procent år 2003 till 19 procent år 2018 enligt Malmö stads resvaneundersökning som görs vart femte år. Däremot ökade andelen kollektivtrafikresor till samma mål och under samma period från 12 procent till 45 procent. Cykeltrafikutvecklingen har i centrala Malmö ökat i princip varje år sedan år 2003 och hade år 2018 ökat med drygt 80 procent medan befolkningen under samma period ökat med 27 procent.

Senast uppdaterad: 2020-04-21