Hållbar upphandling

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Totalt sett är det oklart om målet kommer att kunna uppnås då det i dagsläget saknas nyckeltal för att mäta den kommunala organisationens förbrukning av resurser samt även andelen närproducerade livsmedel av totalt inköpta. Återanvändningsgraden inom den kommunala organisationen, av bland annat möbler, har dock minskat. Målet ser ut att delvis kunna uppnås då den ekologiska maten och miljöfordonen ökar starkt inom Malmö stad. Även andelen hållbarhetsmärkta varor som beställs inom den kommunala organisationen ökar. Vissa av målen i kommunens policy för hållbar utveckling och mat kommer dock, enligt halvtidsutvärderingen, att vara svåra att nå. Bland dessa kan nämnas målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent mellan år 2002 och 2020, samt att all representationsmat ska vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad, där så är möjligt. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den ekologiska maten, miljöbilarna samt hållbarhetsmärkta varor visar på positiva trender.

Ekologisk mat
Malmö stads inköp av ekologisk mat har ökat alltsedan år 2003 och låg år 2018 på 65 procent av de totala matinköpen inom den kommunala organisationen. Målet till år 2020 är att all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. Andelen närproducerade livsmedel finns det inte möjlighet att ta fram siffror på.

Kommunala miljöfordon
Andelen miljöfordon enligt Malmös miljöbilsstrategis kriterier uppvisar en ökande trend och år 2018 uppgick de till drygt 91,4 procent. Därmed uppnåddes målet på 90 procent för detta år. Ett nytt mål har satts för år 2020 på 95 procent miljöfordon som drivs med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) inom den kommunala organisationen.

Återanvändning
Återanvändningen av saker inom den kommunala organisationen har minskat mellan år 2015 och 2018. Den centrala förmedlningstjänsten där möbler, böcker, hjälpmedel och annan kontorsutrustning kan återanvändas är tillgänglig för alla Malmö stads förvaltningar. Vissa delar av den kommunala organisationen har dock egna lager av möbler som förmedlas inom den egna förvaltningen, vars besparingsresultat inte är känt.

Hållbarhetsmärkta varor
Andelen inköpta varor med hållbarhetsmärkning har ökat inom den kommunala organisationen mellan år 2017 och 2018. Detta gäller för samtliga tre kategorier som undersökts: livsmedel, kontors- och skolmaterial samt städ, tvätt och rengöring. Störst har ökningen varit i kategorin kontors- och skolmaterial där andelen ökat från 28,6 procent år 2017 till 41,7 procent år 2018.

Senast uppdaterad: 2019-09-26