PAH

Provtagning av PAH i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

PAH i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden PAH i avloppsslammet minskar under den redovisade perioden och har för Sjölundaverket minskat med drygt 60 % sedan början av 1990-talet. För Klagshamnsverket har halterna ungefär halverats under samma period. Sedan år 2005 har halterna vid Sjölundaverket legat kring 2,0 mg/kg torrsubstans, dock ökade halterna lite under år 2014 och 2015 samt även år 2017. Halterna för Klagshamnsverket har legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2005.

Värdena är medelvärden av PAH i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är den idag största kända gruppen av cancerogena ämnen. De är fettlösliga och lagras i en del fall i levande varelser. PAH är oftast svårnedbrytbara och de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker.

Senast uppdaterad: 2018-05-23