Nonylfenol

Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

161

1

Sjölunda

1992

102

2

Sjölunda

1993

85

3

Sjölunda

1994

42

4

Sjölunda

1995

74

5

Sjölunda

1996

58

6

Sjölunda

1997

47

7

Sjölunda

1998

39

8

Sjölunda

1999

39

9

Sjölunda

2000

40

10

Sjölunda

2001

20

11

Sjölunda

2002

20

12

Sjölunda

2003

24

13

Sjölunda

2004

26

14

Sjölunda

2005

23

15

Sjölunda

2006

22

16

Sjölunda

2007

23

17

Sjölunda

2008

10

18

Sjölunda

2009

10

19

Sjölunda

2010

19

20

Sjölunda

2011

18

21

Sjölunda

2012

20

22

Sjölunda

2013

16

23

Sjölunda

2014

18,7

24

Sjölunda

2015

17

25

Sjölunda

2016

16,8

26

Sjölunda

2017

11,1

27

Sjölunda

2018

8,2

28

Sjölunda

2019

8,6

29

Klagshamn

1991

137

30

Klagshamn

1992

92

31

Klagshamn

1993

87

32

Klagshamn

1994

58

33

Klagshamn

1995

67

34

Klagshamn

1996

54

35

Klagshamn

1997

37

36

Klagshamn

1998

30

37

Klagshamn

1999

46

38

Klagshamn

2000

25

39

Klagshamn

2001

31

40

Klagshamn

2002

22

41

Klagshamn

2003

35

42

Klagshamn

2004

31

43

Klagshamn

2005

29

44

Klagshamn

2006

24

45

Klagshamn

2007

23

46

Klagshamn

2008

16

47

Klagshamn

2009

15

48

Klagshamn

2010

19

49

Klagshamn

2011

14

50

Klagshamn

2012

19

51

Klagshamn

2013

18

52

Klagshamn

2014

17,1

53

Klagshamn

2015

17

54

Klagshamn

2016

17

55

Klagshamn

2017

12

56

Klagshamn

2018

9,5

57

Klagshamn

2019

8,4

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har minskningen uppgått till mer än 90 %. De senaste tolv åren har halterna i princip legat strax under 20 mg/kg torrsubstans för båda avloppsreningsverken.

Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För nonylfenol finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.

Senast uppdaterad: 2020-04-02