Kvicksilver

Provtagning av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden kvicksilver i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2003 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 0,92 och 0,54 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna legat under 0,6 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2004.

Värdena är medelvärden av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2018-05-22