Kvicksilver i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kvicksilver i hamnsediment

Hamnsediment Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Medelvärde

 0,27

2018

1

1

 0,87

2018

2

2

 0,15

2018

3

3

 0,25

2018

4

4

 0,20

2018

5

5

 0,21

2018

6

6

 1,03

2018

7

7

 0,34

2018

8

8

 0,30

2018

9

A4

 0,057

2018

10

A5

 0,083

2018

11

B4

 0,077

2018

12

B5

 0,11

2018

13

B6

 0,052

2018

14

C3

 0,020

2018

15

C4

 0,33

2018

16

C5

 0,26

2018

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I fem av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2013 och 2018 och i en av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På femton av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2018

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tyngmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden

Senast uppdaterad: 2019-09-26