Kvicksilver i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007 och 2013 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kvicksilver i hamnsediment
Färgruta Medelvärde
Datakälla: Miljöförvaltningen i Malmö stad

Kommentar

Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I två av provpunkterna har dock halterna ökat tydligt sedan år 2007.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På fjorton av de sexton provtagna stationerna år 2013 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden
Senast uppdaterad: 2018-05-15
Nyckeltal MP.4.2.11