Kadmium i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007 och 2013 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kadmium i hamnsediment

Hamnsediment Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

Medelvärde

 0,75

2013

1

 1,22

2013

2

 0,58

2013

3

 0,20

2013

4

 0,50

2013

5

 0,54

2013

6

 1,08

2013

7

 0,98

2013

8

 0,49

2013

A4

 0,25

2013

A5

 1,27

2013

B4

 0,41

2013

B5

 0,70

2013

B6

 0,39

2013

C3

 0,23

2013

C4

 1,48

2013

C5

 1,62

2013

Datakälla: Miljöförvaltningen i Malmö stad

Kommentar

Generellt har kadmiumhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I tio av provpunkterna har dock halterna ökat sedan år 2007 och i fyra av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På femton av de sexton provtagna stationerna år 2013 låg halterna över till mycket över bakgrundsvärdet.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden

Senast uppdaterad: 2019-01-30