Användningen av farliga ämnen ska minska

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Det är oklart om målet kommer att kunna uppnås då det saknas nyckeltal som visar hur Malmö stad arbetar med dessa frågor dels genom information, strategiskt arbete och tillsyn samt dels i samband med både upphandlingen och vid inköpen. Målet ser dock ut att delvis kunna uppnås då de flesta nyckeltal visar på minskad förekomst av farliga ämnen i omgivningen. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom farliga ämnen i slammet från avloppsreningsverken och i hamnsedimenten samt utsläppen vid olyckor visar på positiva trender.

Den insamlade mängden farligt avfall ökade under år 2018, jämfört med de två föregående åren, och uppgick till 340 kg vilket är i nivå med år 2000, första året i den redovisade perioden. Under år 2016 var den insamlade mängden nästan halverad jämfört med både året före och året efter. Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste åtta åren jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in. Förekomsten av farliga ämnen i slammet från reningsverken har totalt sett minskat mycket sedan början på 1990-talet även om variationen mellan åren ibland har varit stor.

Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit minskade under år 2018 till drygt 30 stycken. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 30 och 60 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999. Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde minskade under år 2019 och uppgick till tre stycken. Fyra år under den redovisade tolvårsperioden har inte något utsläpp alls registrerats. Vid undersökningen av marint mikroskräp år 2015 var koncentrationen generellt högre i Öresund än kring Skånes kust i övrigt. Förekomsten av tungmetaller i undersökta hamnsediment uppvisar en minskande trend. Värdena för bly, kvicksilver och kadmium ökade alla lite vid inventeringen år 2013 men minskade återigen vid den senaste inventeringen år 2018.

Antalet kemiska produkter, vilka är cancerframkallande, genotoxiska eller reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö har varierat över åren. År 2018 uppgår antalet till drygt 1994 stycken, vilket är det klart högsta antalet för hela perioden. Antalet aktiva kemiska produkter som används av företag i Malmö har ökat med 250 procent sedan år 1992 och ökningstakten har varit kraftigare på senare år. Bekämpningsmedel används mot olika växter och skadedjur inom kommunen och nyckeltalet som följer upp antalet anmälningar som inkommer till tillsynsmyndigheten visar på mellan 300 och 800 årliga ärenden.

Senast uppdaterad: 2020-04-02