Bly

Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Bly i slam från avloppsreningsverken

Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

Sjölunda

1991

79

Sjölunda

1992

73

Sjölunda

1993

71

Sjölunda

1994

87

Sjölunda

1995

116

Sjölunda

1996

60

Sjölunda

1997

57

Sjölunda

1998

55

Sjölunda

1999

62

Sjölunda

2000

49

Sjölunda

2001

37

Sjölunda

2002

39

Sjölunda

2003

40

Sjölunda

2004

34

Sjölunda

2005

33

Sjölunda

2006

43

Sjölunda

2007

39

Sjölunda

2008

44

Sjölunda

2009

33

Sjölunda

2010

41

Sjölunda

2011

38,6

Sjölunda

2012

33

Sjölunda

2013

30

Sjölunda

2014

30

Sjölunda

2015

29

Sjölunda

2016

24

Sjölunda

2017

30

Sjölunda

2018

23

Klagshamn

1991

120

Klagshamn

1992

59

Klagshamn

1993

59

Klagshamn

1994

75

Klagshamn

1995

44

Klagshamn

1996

35

Klagshamn

1997

40

Klagshamn

1998

36

Klagshamn

1999

37

Klagshamn

2000

34

Klagshamn

2001

32

Klagshamn

2002

27

Klagshamn

2003

27

Klagshamn

2004

25

Klagshamn

2005

26

Klagshamn

2006

25

Klagshamn

2007

23

Klagshamn

2008

19

Klagshamn

2009

17

Klagshamn

2010

16

Klagshamn

2011

19

Klagshamn

2012

15

Klagshamn

2013

16

Klagshamn

2014

16,4

Klagshamn

2015

17

Klagshamn

2016

18

Klagshamn

2017

18

Klagshamn

2018

13

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 24 och 44 mg/kg torrsubstans. De senaste tio åren har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Värdena är medelvärden av bly i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2019-04-25