Bly

Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Bly i slam från avloppsreningsverken

Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

79

1

Sjölunda

1992

73

2

Sjölunda

1993

71

3

Sjölunda

1994

87

4

Sjölunda

1995

116

5

Sjölunda

1996

60

6

Sjölunda

1997

57

7

Sjölunda

1998

55

8

Sjölunda

1999

62

9

Sjölunda

2000

49

10

Sjölunda

2001

37

11

Sjölunda

2002

39

12

Sjölunda

2003

40

13

Sjölunda

2004

34

14

Sjölunda

2005

33

15

Sjölunda

2006

43

16

Sjölunda

2007

39

17

Sjölunda

2008

44

18

Sjölunda

2009

33

19

Sjölunda

2010

41

20

Sjölunda

2011

38,6

21

Sjölunda

2012

33

22

Sjölunda

2013

30

23

Sjölunda

2014

30

24

Sjölunda

2015

29

25

Sjölunda

2016

24

26

Sjölunda

2017

30

27

Sjölunda

2018

23

28

Sjölunda

2019

29

29

Klagshamn

1991

120

30

Klagshamn

1992

59

31

Klagshamn

1993

59

32

Klagshamn

1994

75

33

Klagshamn

1995

44

34

Klagshamn

1996

35

35

Klagshamn

1997

40

36

Klagshamn

1998

36

37

Klagshamn

1999

37

38

Klagshamn

2000

34

39

Klagshamn

2001

32

40

Klagshamn

2002

27

41

Klagshamn

2003

27

42

Klagshamn

2004

25

43

Klagshamn

2005

26

44

Klagshamn

2006

25

45

Klagshamn

2007

23

46

Klagshamn

2008

19

47

Klagshamn

2009

17

48

Klagshamn

2010

16

49

Klagshamn

2011

19

50

Klagshamn

2012

15

51

Klagshamn

2013

16

52

Klagshamn

2014

16,4

53

Klagshamn

2015

17

54

Klagshamn

2016

18

55

Klagshamn

2017

18

56

Klagshamn

2018

13

57

Klagshamn

2019

13

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 24 och 44 mg/kg torrsubstans. De senaste tolv åren har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Värdena är medelvärden av bly i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna blyhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras med god marginal vid båda avloppsreningsverken. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har även klarats vid Klagshamnsverket de senaste 13 åren. Däremot ligger slammet från Sjölundaverket precis kring den föreslagna gränsen under de senaste fem till sju åren.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2020-04-02