Bly i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Bly i hamnsediment

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har blyhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I åtta av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2013 och 2018 och i två av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På nio av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet. I en provpunkt översteg halten även EUs gränsvärde för god miljöstatus avseende bly (120 mg/kg TS), vilket för denna punkt skett vid fyra av de fem gjorda inventeringarna.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2018

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tyngmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden

Senast uppdaterad: 2019-09-26