Bekämpningsmedel

Enligt "Förordning om bekämpningsmedel" och ”Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter” krävs ett tillstånd, en anmälan eller en underrättelse till miljöförvaltningen för kemisk bekämpning inom vissa områden. Antalet tillstånd, anmälningar och underrättelser i Malmö redovisas här.

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2016

298

1

Totalt

2017

798

2

Totalt

2018

605

3

Totalt

2019

306

4

Tillstånd Växtskydd

2016

40

5

Tillstånd Växtskydd

2017

20

6

Tillstånd Växtskydd

2018

36

7

Tillstånd Växtskydd

2019

49

8

Anmälan Växtskydd

2016

5

9

Anmälan Växtskydd

2017

3

10

Anmälan Växtskydd

2018

3

11

Anmälan Växtskydd

2019

3

12

Underrättelse Råtta och mus

2016

225

13

Underrättelse Råtta och mus

2017

713

14

Underrättelse Råtta och mus

2018

531

15

Underrättelse Råtta och mus

2019

220

16

Underrättelse Bi och geting

2016

28

17

Underrättelse Bi och geting

2017

54

18

Underrättelse Bi och geting

2018

18

19

Underrättelse Bi och geting

2019

24

20

Underrättelse Myra

2016

0

21

Underrättelse Myra

2017

8

22

Underrättelse Myra

2018

17

23

Underrättelse Myra

2019

10

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Bekämpningsmedelsärenden, både tillstånd och anmälan, avseende växtskydd har sammanlagt uppgått till mellan 23 och 52 stycken årligen under år 2016-2019. Underrättelser avseende bekämpning av råtta och mus är de bekämpningsmedelsärenden som är flest till antalet och de har legat på mellan 500 och 700 under år 2017 och 2018 men uppgick bara till 220 stycken år 2019. Bi och geting var som störst år 2017 då 54 stycken underrättelser avsåg detta. Underrättelser avseende bekämpning av myra uppgick till 10 stycken år 2019 medan de var 17 stycken år 2018.

Förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter trädde i kraft år 2014 respektive 2015. År 2016 började ansökningar, anmälningar och underrättelser att lämnas in till miljöförvaltningen. Under år 2017 ses en stor ökning av antalet ärenden vilket kan bero på ökad kunskap om lagstiftningen.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från Miljöförvaltningen innan spridningen påbörjas, exempelvis vid spridning på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, idrotts- och fritidsanläggningar med mera. För användning på vissa platser krävs endast en anmälan, exempelvis banvallar. Vid yrkesmässig användning av biocider för bekämpning av råttor eller insekter måste Miljöförvaltningen underrättas senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Se dokument och länkar nedan för mer information.

Senast uppdaterad: 2020-01-30