Bekämpningsmedel

Enligt "Förordning om bekämpningsmedel" och ”Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter” krävs ett tillstånd, en anmälan eller en underrättelse till miljöförvaltningen för kemisk bekämpning inom vissa områden. Antalet tillstånd, anmälningar och underrättelser i Malmö redovisas här.

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Ärendetyp Senaste värdet (stycken) Datum

0

Tillstånd Växtskydd

 49

2019

1

Anmälan Växtskydd

 3

2019

2

Underrättelse Råtta och mus

 220

2019

3

Underrättelse Bi och geting

 24

2019

4

Underrättelse Myra

 10

2019

5

Totalt

 306

2019

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Bekämpningsmedelsärenden, både tillstånd och anmälan, avseende växtskydd har sammanlagt uppgått till mellan 23 och 52 stycken årligen under år 2016-2019. Underrättelser avseende bekämpning av råtta och mus är de bekämpningsmedelsärenden som är flest till antalet och de har legat på mellan 500 och 700 under år 2017 och 2018 men uppgick bara till 220 stycken år 2019. Bi och geting var som störst år 2017 då 54 stycken underrättelser avsåg detta. Underrättelser avseende bekämpning av myra uppgick till 10 stycken år 2019 medan de var 17 stycken år 2018.

Förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter trädde i kraft år 2014 respektive 2015. År 2016 började ansökningar, anmälningar och underrättelser att lämnas in till miljöförvaltningen. Under år 2017 ses en stor ökning av antalet ärenden vilket kan bero på ökad kunskap om lagstiftningen.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från Miljöförvaltningen innan spridningen påbörjas, exempelvis vid spridning på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, idrotts- och fritidsanläggningar med mera. För användning på vissa platser krävs endast en anmälan, exempelvis banvallar. Vid yrkesmässig användning av biocider för bekämpning av råttor eller insekter måste Miljöförvaltningen underrättas senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Se dokument och länkar nedan för mer information.

Senast uppdaterad: 2020-01-30