Bekämpningsmedel

Enligt "Förordning om bekämpningsmedel" och ”Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter” krävs ett tillstånd, en anmälan eller en underrättelse till miljöförvaltningen för kemisk bekämpning inom vissa områden. Antalet tillstånd, anmälningar och underrättelser i Malmö redovisas här.

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Bekämpningsmedelsärenden, både tillstånd och anmälan, avseende växtskydd har sammanlagt uppgått till mellan 23 och 45 stycken under år 2016-2018. Underrättelser avseende bekämpning av råtta och mus är de bekämpningsmedelsärenden som är störst till antal och har uppgått till mellan 500 och 700 de senaste två åren. Bi och geting var som störst år 2017 då 54 stycken underrättelser avsåg detta. Underrättelser avseende bekämpning av myra har ökat under den redovisade perioden och uppgick till 16 stycken det senaste året.

Förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa bicidprodukter trädde i kraft år 2014 respektive 2015. År 2016 började ansökningar, anmälningar och underrättelser att lämnas in till miljöförvaltningen. Under år 2017 ses en stor ökning av antalet ärenden vilket kan bero på ökad kunskap om lagstiftningen. För år 2018 finns ännu bara information till och med den 31 oktober.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från Miljöförvaltningen innan spridningen påbörjas, exempelvis vid spridning på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, idrotts- och fritidsanläggningar med mera. För användning på vissa platser krävs endast en anmälan, exempelvis banvallar. Vid yrkesmässig användning av biocider för bekämpning av råttor eller insekter måste Miljöförvaltningen underrättas senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Se dokument och länkar nedan för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-12-06