Matavfall

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden insamlat matavfall ökar stadigt och under år 2017 uppgick insamlingsandelen till 47 procent av den totala mängden matavfall. Den insamlade andelen motsvarar ungefär 41,5 kg matavfall per person och år i Malmö.

I Avfallsplan 2016 - 2020 har ett nytt mål satts till år 2018 då 50 procent av matavfallet ska samlas in, vilket åskådliggörs med det gröna fältet i diagrammet. År 2020 ska andelen vara ännu högre.

Under kommande år förväntas mängden insamlat matavfall öka ytterligare då andelen verksamheter i Malmö som sorterar ut matavfall endast uppgår till 75 procent. En ökad potential finns även hos flerfamiljsfastigheter där andelen som sorterar idag uppgår till 91 procent. Inom villabebyggelsen sorterar 94 procent och resterande villor ligger i bilfria områden där själva insamlingen för närvarande är svår att anordna.

Matavfallet som samlas in används för att producera biogas. Det som sedan återstår i biogasanläggningen är ett näringsrikt och rent slam som kan användas som växtnäring i lantbruket och ersätta konstgödsel.

Senast uppdaterad: 2018-05-29