Avfallet ska återvinnas

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Målet ser ut att kunna uppnås då både den totala avfallsmängden och per person samt matsvinnet minskar och insamlingen av matavfall ökar. Insamlingen av förpackningar har ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som hamnar i restavfallet. Tidningsinsamlingen i Malmö har minskat då mängden tidningar minskat i hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall samt matsvinnet visar på positiva trender.

Den totala mängden insamlat restavfall minskade under år 2017, för sjätte året i rad och ligger nu på samma nivå som år 2000 då den var som lägst under den redovisade tidsperioden. När det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var som högst, år 2007, och var dessutom år 2017 som lägst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar. Dock är Malmös stora befolkningsökning, som legat kring 5000 personer årligen sedan år 2006, även en bidragande orsak till minskningen.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste sju åren jämfört med 2000-talets första elva år. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt om insamlingen av farligt avfall minskar eftersom en minskad användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska så stor andel som möjligt samlas in.

Totalt sett har insamlingen av alla typer av förpackningar ökat jämfört med mätperiodens början år 2006. Tidningsinsamlingen har däremot minskat med drygt 78 procent under samma period. Detta beror på att mängden tidningar har minskat kraftigt bland annat på grund av övergången till digitala medier. Glasförpackningar har år 2017 de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade perioden. Dock återvinns endast cirka 40 kg förpackningar per person och år medan ungefär 60 kg årligen slängs i restavfallet av Malmös invånare.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2017 och uppgick till 47 procent av den totala mängden matavfall. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare kommande år då ännu inte alla verksamheter och flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering. Mängden mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det tagits omhand på rätt sätt) har enligt sex års analyser minskat i Malmö från att vara 26 kg/person år 2012 till att vara 17 kg/person år 2016. Detta kan vara en positiv effekt av införandet av utsortering av matavfall som pågått i flera år inom kommunen.

I det kompletterande nyckeltalet Håll Sverige Rents kommunindex förbättrades Malmös placering till plats 18 efter det tidigare årets 20:e plats. År 2015 hamnade Malmö på plats 12 vilket är kommunens bästa placering i denna ranking. Organisationen Håll Sverige Rent bedömer i detta index kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2019-04-10