Farligt avfall per invånare

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat farligt avfall per invånare

Datum Värde (kg/person)

0

2000

1,36

1

2001

1,48

2

2002

1,63

3

2003

1,43

4

2004

1,43

5

2005

1,34

6

2006

1,36

7

2007

1,45

8

2008

1,45

9

2009

1,39

10

2010

1,27

11

2011

1,05

12

2012

1,02

13

2013

1,07

14

2014

0,969

15

2015

0,9

16

2016

0,513

17

2017

0,812

18

2018

1

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den insamlade mängden farligt avfall per invånare i Malmö har minskat med en tredjedel sedan år 2002 då den var som högst under den redovisade tidsperioden. Numera samlas ungefär 1 kilogram in per person i Malmö. Minskningen beror till stor del på att den totala mängden insamlat farligt avfall har minskat under senare år men även till en del på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Om denna minskning är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in. För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Senast uppdaterad: 2019-06-12