Information om insamlingsstatistiken

Insamlingsstatistik på kommunnivå
(från www.ftiab.se)

Information om statistiken

Uppgifterna visar hur mycket som vi fått in i varje kommun delat med antalet invånare i kommunen. Vid analys av statistiken måste följande förhållanden beaktas vid eventuella jämförelser och slutsatser om hur mycket hushållen i en kommun sorterar:

  • De boende i en kommun kan lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.

  • För att vara så miljöeffektiva vi kan, kör våra tömningsbilar över kommungränserna. Det gör att vi ibland hämtar i fler kommuner. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner.

  • Allt material vi fått in enligt denna statistik, har sänts till våra olika återvinningsanläggningar för att bli till nytt material. För att få veta hur stor återvinningsgraden är kan detta räknas fram först då slutavstämning gjorts av hur mycket av det insamlade materialet som gick att återvinna. Återvinningsgraden erhålls genom att dela totalt återvunnet material med totalt material som nått konsumenterna. Det resultatet kommer finnas för redovisning senare i år.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).

Återvinningsstatistiken för plastförpackningar

Tidigare års återvinningsstatistik för plastförpackningar byggde på insamlad mängd hårda plastförpackningar från hushållen. Från och med 2009 års statistik är även mjuka plastförpackningar inkluderade. Detta medför att återvinningsstatistiken för plastförpackningar inte kan jämföras mellan åren.

Senast uppdaterad: 2017-05-18