Återvinning av förpackningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

Kommentar

Under år 2017 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med nästan sex kilogram per person jämfört med året innan. Den främsta orsaken till minskningen, står tidningar för medan pappersförpackningar och plastförpackningar också minskar lite. Insamlingen av glas har ökat med nästan 1 kilogram per invånare sedan förra året och även metallinsamlingen har ökat något.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har under 2010-talet uppgått till mellan 35 och 40 kg per år och per invånare. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2017 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år. I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen.

Artiklar

Information om insamlingsstatistiken

Senast uppdaterad: 2018-10-16