I Malmö är det lätt att göra rätt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

Delområden

Målet kan delvis uppnås

Hållbar upphandling

DelmålMP.4.1

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

Trend:  6 av 8 nyckeltal har en positiv trend
Målet kan delvis uppnås

Användningen av farliga ämnen ska minska

DelmålMP.4.2

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

Trend:  10 av 16 nyckeltal har en positiv trend
Målet kan uppnås

Avfallet ska återvinnas

DelmålMP.4.3

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Trend:  3 av 8 nyckeltal har en positiv trend
Målet kan delvis uppnås

Malmö – en kunskaps- och innovationsstad

DelmålMP.4.4

Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.

Trend:  3 av 5 nyckeltal har en positiv trend
Målet kan delvis uppnås

Hållbar konsumtion och livsstil

DelmålMP.4.5

Det ska vara enkelt för malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.

Trend:  9 av 14 nyckeltal har en positiv trend

 

Totalt sett har det övergripande miljömålet I Malmö är det lätt att göra rätt bedömts som att målet kan delvis uppnås eftersom ett delområde har grön status, vilket innebär att målet ser ut att kunna uppnås, medan de fyra övriga har gul status, vilket innebär att målet delvis ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Miljömålet bedöms ha en positiv trend eftersom flertalet av nyckeltalen inom miljömålet uppvisar en positiv (grön) trend. Dock har många av de nyckeltal som uppvisar en positiv trend endast en svag sådan.

Senast uppdaterad: 2020-06-29