Övriga växthusgasutsläpp RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor
Färgruta Avfall och avlopp
Färgruta Produktanvändning
Färgruta Jordbruk
Färgruta El och fjärrvärme
Färgruta Transporter
Färgruta Industri
Färgruta Egen uppvärmning
Färgruta Arbetsmaskiner
Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

De totala utsläppen av övriga växthusgaser, andra än koldioxid, ökade under år 2016 och uppgick till drygt 90 kton i Malmö. Utsläppen har minskat med 30 kton sedan år 1990 och behöver minska med ytterligare 20 kton under de kommande fyra åren för att uppnå Malmös miljömål för minskade utsläpp av växthusgaser.

Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år 2020, räknat från år 1990.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.
Senast uppdaterad: 2018-09-21
Nyckeltal MP.1.3.3