Kommunala växthusgasutsläpp

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts på samma sätt för år 2015-18 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. De växthusgasutsläpp som Malmö kommuns bränsleanvändning ger upphov till redovisas här.

Utsläpp av växthusgaser från den kommunala organisationen

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har växthusgasutsläppen som den kommunala organisationens verksamhet ger upphov till minskat med 4 500 ton mellan år 2015 och 2018. Uppvärmningen av de kommunala byggnaderna, som bidrar mest till utsläppen, har minskat med 3 800 ton. Växthusgasutsläppen från fordonsbränslet har också minskat med nästan 1 000 ton. Utsläppen från kategorin övriga resor har däremot ökat från 1 750 till 2 000 ton.

I kategorin övriga resor ingår flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten. Beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor har inte riktigt gjorts på samma sätt under åren då den tillgängliga statistiken hela tiden förbättras. Exempelvis fanns inte kollektivtrafikresandet med Skånetrafiken med i statistiken år 2015 och 2016.

När det gäller elen som kommunen köper in är det ursprungsmärkt el som producerats utan fossila bränslen, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Senast uppdaterad: 2019-11-13