Minskade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet med minskade växthusgasutsläpp i Malmö ser ut att delvis kunna uppnås då koldioxidutsläppen har minskat med 12 procent mellan år 1990 och 2018. Det krävs många ytterligare insatser inom ett flertal områden för att målet ska kunna uppnås. Även nyckeltal med ett konsumtionsbaserat, istället för ett produktionsbaserat, perspektiv behövs för att se hur Malmöbornas totala konsumtion av varor och tjänster bidrar till växthusgasutsläppen. Koldioxidutsläppen är de dominerande växthusgasutsläppen i Malmö och de uppvisar totalt sett en minskande trend sedan år 1990. Koldioxidutsläppen per invånare visar också totalt sett på en minskande trend. Övriga växthusgaser och den kommunala organisationens växthusgasutsläpp uppvisar också minskande trender. Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö visar dock på en ökande trend. Sammantaget bedöms delområdets totala trend därmed som övervägande positiv.

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett mellan år 1990 och 2005. Den stora ökningen inom industri- och energisektorn år 2010 kan tillskrivas Öresundsverket som togs i drift detta år. År 2015 till 2018 minskade koldioxidutsläppen igen, mycket på grund av att driften vid Öresundsverket minskade. Utsläppen uppgick år 2018 till 1274 kton. För att nå Malmös miljömål till år 2020 behöver utsläppen minska med 32 procent mellan år 2018 och 2020. Under år 2015 och 2018 minskade koldioxidutsläppen per person jämfört med år 2010 och de uppgick år 2018 till 3,75 ton per person. En bidragande orsak till minskningen mellan år 1990 och 2018 är Malmös befolkningsökning som sedan år 2006 uppgått till cirka 5000 personer årligen.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö ligger på en hög nivå vilket beror på att bränslemixen år 2018 till en stor del bestod av naturgas. Växthusgasutsläppen som den kommunala organisationens verksamheter ger upphov till minskade med 4 500 ton mellan år 2015 och 2018. De växthusgasutsläpp som den mat som serveras, inom Malmö stads verksamheter, ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram. Det ser dock svårt ut att nå målet att minska växthusgasutsläppen relaterade till mat med 40 procent mellan år 2002 och 2020. Malmö stad har under tre år gett ut gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Under år 2019 var 32,8 procent av Malmö stads låneskuld placerade i gröna lån.

Övriga växthusgaser ökade något under år 2017 och utsläppen uppgick detta år till nästan 100 ton. Utsläppen behöver minska med 30 ton mellan år 2017 och 2020 för att nå målet om 40 procents minskning mellan år 1990 och 2020. Utsläppen av övriga växthusgaser per person har minskat kontinuerligt sedan år 1990, förutom år 2016 och 2017 då de ökar något, men även här bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen.

Senast uppdaterad: 2020-01-16