Gröna obligationer

Malmö stad har ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta redovisas här som andel av Malmö stads obligationsprogram.

Andel gröna obligationer av Malmö stads obligationsprogram

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen av Malmö stads obligationsprogram som är placerade i gröna obligationer har ökat och ligger år 2019 på 42 procent. Malmö stad emitterade under år 2019 nya gröna obligationer med en investeringsvolym på 1,75 miljard kronor. En effektrapport för de investeringar som har finansierats med dessa medel kommer att sammanställas under våren 2020, men medlen är i huvudsak riktade mot investeringar som skapar ett klimatsmart och hållbart Malmö med fokus på mindre utsläpp.

År 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder kronor. Året därpå gavs en grön obligation med investeringsvolym på 1 miljard kronor ut. Effektrapporter för investeringarna som finansierats vid dessa emitteringstillfällen har tagits fram, vilka visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Dokument

Grön obligationsrapport 2019

Effektrapport avseende investeringar som finansierats vid emitteringstillfället år 2018.

Grön obligationsrapport 2018

Effektrapport avseende investeringarna som finansierats vid emitteringstillfället år 2017.

Senast uppdaterad: 2020-04-21