Gröna obligationer

Malmö stad har ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta redovisas här som andel av Malmö stads obligationsprogram.

Andel gröna obligationer av Malmö stads obligationsprogram

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen av Malmö stads obligationsprogram som är placerade i gröna obligationer har ökat och ligger år 2018 på strax över 24 procent. Malmö stad emitterade under november 2018 en grön obligation med en investeringsvolym på 1 miljard kronor. En effektrapport för de investeringar som har finansierats med dessa medel kommer att sammanställas under våren 2019, men medlen är i huvudsak riktade mot investeringar som skapar ett klimatsmart och hållbart Malmö med fokus på mindre utsläpp.

År 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder kronor. Under våren 2018 sammanställdes en effektrapport för investeringarna som finansierats vid det första emitteringstillfället, rapporten visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Dokument

Grön obligationsrapport 2018

Effektrapport avseende investeringarna som finansierats vid emitteringstillfället år 2017.

Senast uppdaterad: 2018-11-29