Gröna investeringar

Malmö stads internbank hanterar all extern lånefinansiering för kommunens förvaltningar och till internbanken anslutna bolag. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta, gröna obligationer, redovisas här som andel av Malmö stads totala investeringar.

Andel av Malmö stads låneskuld som är placerade i gröna lån

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen av Malmö stads totala låneskuld som är placerade i gröna lån har ökat och ligger år 2019 på 32,8 procent. Malmö stad lånar på olika sätt, bland annat genom att ge ut obligationer. Malmö stad emitterade för första gången gröna obligationer under år 2017 och har fortsatt med emitteringar under både år 2018 och 2019.

Se även nyckeltalet "Gröna obligationer" för mer information om dessa.

Senast uppdaterad: 2019-12-03