Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

Mätområde Datum Värde (gCO2ekv/kWh)

0

Malmö

2012

122

1

Malmö

2013

124

2

Malmö

2014

125

3

Malmö

2015

114

4

Malmö

2016

125

5

Malmö

2017

130

6

Malmö

2018

143

7

Malmö

2019

108

8

Göteborg

2012

69

9

Göteborg

2013

76

10

Göteborg

2014

50

11

Göteborg

2015

47

12

Göteborg

2016

69

13

Göteborg

2017

52

14

Göteborg

2018

65

15

Göteborg

2019

66

16

Lund

2012

84

17

Lund

2013

77

18

Lund

2014

87

19

Lund

2015

31

20

Lund

2016

32

21

Lund

2017

20

22

Lund

2018

10

23

Lund

2019

5

24

Stockholm

2012

69

25

Stockholm

2013

82

26

Stockholm

2014

75

27

Stockholm

2015

83

28

Stockholm

2016

64

29

Stockholm

2017

66

30

Stockholm

2018

77

31

Stockholm

2019

61

32

Västerås

2012

208

33

Västerås

2013

196

34

Västerås

2014

162

35

Västerås

2015

127

36

Västerås

2016

111

37

Västerås

2017

107

38

Västerås

2018

107

39

Västerås

2019

84

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade femårsperioden och totalt sett endast minskat med 14 gram koldioxidekvivalenter per kWh mellan år 2012 och 2019. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå men har endast minskat från 69 gCO2ekv/kWh till 61 respektive 66 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen, vid förbränningen, i större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen vid förbränningen dock fortfarande till 84 gCO2ekv/kWh medan växthusgasutsläppen vid förbränningen i Lund endast uppgår till 5 gCO2ekv/kWh.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det är i andra kommuner men skillnaden har under det senaste året minskat något. Bränslemixen i Malmö består av en stor del naturgas (21 procent) och i Västerås av en stor del eldningsolja och torv (6,5 procent). I Malmö och Västerås utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 55 respektive 37 procent. I Stockholm och Göteborg är 6-11 procent fossila bränslen och 25-26 procent avfall. Varken avfall eller fossila bränslen ingår i Lunds bränslemix.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2020-06-12