Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2018 minskade körsträckan per invånare i Malmö med 16 mil och den ligger nu på drygt 470 mil per invånare. Detta är något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick till 466 mil. Körsträckan per bil i Malmö fortsatte minska och uppgår år 2018 till 1100 mil. Den ligger därmed fortfarande strax under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil, vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste sju åren.