Kommunala miljöfordon

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från Malmö Leasing AB använts.

Total andel kommunala miljöfordon

Mätområde Datum Värde (%)

0

Enligt strategi

2011

35,2

1

Enligt strategi

2012

43,6

2

Enligt strategi

2013

61,2

3

Enligt strategi

2014

71,8

4

Enligt strategi

2015

77,1

5

Enligt strategi

2016

83,7

6

Enligt strategi

2017

88,9

7

Enligt strategi

2018

91,4

8

Elbilar

2014

2,2

9

Elbilar

2015

2,5

10

Elbilar

2016

3,8

11

Elbilar

2017

5,8

12

Elbilar

2018

8,8

13

Enligt definition

2007

54

14

Enligt definition

2008

80

15

Enligt definition

2009

76

16

Enligt definition

2010

76

17

Enligt definition

2011

78

18

Enligt definition

2012

81,2

19

Enligt definition

2013

86,4

20

Enligt definition

2014

88,9

21

Enligt definition

2015

90,1

22

Enligt definition

2016

90,8

23

Enligt definition

2017

90,6

Datakälla: Malmö Leasing AB

Kommentar

Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade under år 2018 från 88,9% till 91,4%. Målet för år 2018 i "Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020" är att 90% av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) vilket alltså är uppnått. För år 2020 är målet i strategin att 95% av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet.

De lila staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös miljöbilsstrategi. De blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013 – 2017. Den statliga miljöbilsdefinitionen togs bort 2017 och ersattes med bonus malus systemet. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

I strategin för 2017–2020 finns även ett mål för andelen elbilar. Målet för år 2020 är att 15% av det totala antalet miljöbilar ska vara helt eldrivna, vilket åskådliggörs av det gula strecket i diagrammet. Andelen elbilar har ökat från 2,2 % år 2014 till 8,8% år 2018 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För att uppnå målet till 2020 behövs laddinfrastrukturen för kommunala fordon byggas ut. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

Avseende drivmedelsfrågan behöver rutiner för att upphandla och motivation till att välja förnybara bränslen arbetas fram och implementeras inom organisationen.

Dokument

Miljöbilstrategi för Malmö stad

Antagen av Kommunstyrelsen den 3 maj 2017.