Kommunala miljöfordon

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här dels enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från Malmö Leasing AB använts.

Total andel kommunala miljöfordon

Datakälla: Malmö Leasing AB

Kommentar

Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade under år 2017 från 83,7 % till 88,9 %. Målet i "miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020" är att 90 % av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) år 2018, vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet. För år 2020 är målet i strategin satt till 95 %.

De gröna staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös miljöbilsstrategi, medan de blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013.

Andelen kommunala bilar som uppfyller miljöbilsdefinitionen har ökat sedan år 2007 och andelen uppgår nu till 90,6 %. Målet för år 2018 är att 95 % av samtliga fordon i den lätta fordonsflottan ska vara miljöbilar och år 2020 är målet 100 %, enligt Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

I strategin för 2017-2020 finns även ett mål för andelen elbilar. Målet för år 2020 är att 15 % av det totala antalet miljöbilar ska vara helt eldrivna. Andelen elbilar har ökat från 2,2 % år 2014 till 5,6 % år 2017 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

Under 2018 har ett nytt upphandlingsavtal börjat att gälla och många äldre fordon kommer framöver därmed att bytas ut mot mer miljövänliga.

Avseende drivmedelsfrågan behöver rutiner för att upphandla och välja förnybara bränslen arbetas fram och implementeras inom organisationen.

Dokument

Miljöbilstrategi för Malmö stad

Antagen av Kommunstyrelsen den 3 maj 2017.