Omställning av transporter och resvanor

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Omställningen av trafiksystemet går i dagsläget alltför sakta och målet kommer inte att kunna uppnås mer än delvis inom utsatt tid. Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i framtiden, eftersom Malmö håller på att genomföra en övergång till elbussar inom kollektivtrafiken och en utökning av cykelbanorna. Information saknas om hur möjligheterna är för omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom cykelbanor, miljöbilar och färdsätt visar på positiva trender.

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2018, drygt 470 mil, det vill säga endast något längre än den var det första redovisade året 1999. Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per 1000 invånare år 1974 till drygt 350 år 2018 men det har både ökat och minskat under perioden. Miljöbilsinnehavet ökar inom den kommunala organisationen och ligger år 2019 på 92,2 procent enligt Malmös miljöbilsstrategi.

Under år 2019 ökade cykelbanornas längd med 6 km medan bilvägarna ökade med 2 km. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna till arbete och till skola mellan år 2003 och 2018. Kollektivtrafikresorna till arbete och till skola har samtidigt ökat från 12 procent till 45 procent. Cykeltrafiken har sedan år 2003 ökat i centrala Malmö med nästan 90 procent medan befolkningen under samma period ökat med 29 procent.

Senast uppdaterad: 2020-05-19