Omställning av transporter och resvanor

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Körsträcka med bil

IndikatorMP.1.4.1

Total körsträcka för Malmös bilister

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 471 mil2018

Bilinnehav

IndikatorMP.1.4.2

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 352 stycken2018

Miljöbilsinnehav

IndikatorMP.1.4.3

Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 6 %2017

Cykelbanor och bilvägar

IndikatorMP.1.4.4

Total längd på cykelbanor och vägar

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 521 km2019

Kommunala miljöfordon

IndikatorMP.1.4.5

Total andel kommunala miljöfordon

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 92,2 %2019

Bilresor

IndikatorMP.1.4.6

Andelen bilresor till arbete/skola av totalt antal resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 19,4 %2018

Gång- och cykelresor

IndikatorMP.1.4.7

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2003
Senaste värdet: 34,2 %2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorMP.1.4.8

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 45 %2018

Cykeltrafikutveckling

IndikatorMP.1.4.9

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 187 Index2019
Senast uppdaterad: 2020-05-19