Effektivare användning av energi

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005, och med ytterligare 20 % till 2030.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Den första delen av målet om energianvändningen, att den ska minska med 20 procent till år 2020, uppnåddes redan år 2015. Målet för år 2020 bedöms därmed som möjligt att uppnå. Det krävs dock mycket arbete för att energianvändningen ska fortsätta att minska samt för att även andra delen av målet, om att minska energianvändningen ytterligare 20 procent till år 2030, ska kunna uppnås. Dessutom behövs sannolikt ytterligare effektivisering för att det ska vara möjligt att nå målet om ett Malmö som år 2030 till 100 procent är försörjt av förnybar energi. Ytterligare information behövs också för att kunna ge en bättre bild av den totala energianvändningen i Malmö. Delområdets totala trend bedöms som positiv då energianvändningen per invånare, den totala energianvändningen och kommunfastigheternas energianvändning samtliga uppvisar positiva trender.

Energianvändningen per person fortsätter att minska i Malmö och år 2017 uppvisade det lägsta värdet, 20,14 MWh/person, under hela den redovisade perioden sedan år 1990. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006. Den totala energianvändningen i Malmö minskade också mellan år 2016 och 2017 och ligger båda dessa år under 1990 års användning. Den totala energianvändningen har inte förändrats så mycket utan pendlat kring 7000 GWh per år ända sedan 1990-talet.

Kommunfastigheternas totala energianvändning minskade återigen under år 2018 och målet för år 2020 är på god väg att uppfyllas. Den totala minskningen uppgår år 2018 till 29,4 procent jämfört med den genomsnittliga användningen år 2001-2005. Målet i "Energistrategi för Malmö" är att energianvändningen inom Malmö stads verksamhet ska minska med 30 procent till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005.

Senast uppdaterad: 2019-04-30