Energianvändning

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

1990

6990

1

Totalt

1995

7250

2

Totalt

2000

6740

3

Totalt

2004

7120

4

Totalt

2010

7350

5

Totalt

2015

6960

6

Totalt

2016

6840

7

Totalt

2017

6740

8

Hushåll

1990

2280

9

Hushåll

1995

2480

10

Hushåll

2000

2230

11

Hushåll

2004

2120

12

Hushåll

2010

2400

13

Hushåll

2015

1990

14

Hushåll

2016

2020

15

Hushåll

2017

2000

16

Industri, byggverksamhet

1990

1070

17

Industri, byggverksamhet

1995

893

18

Industri, byggverksamhet

2000

841

19

Industri, byggverksamhet

2004

820

20

Industri, byggverksamhet

2010

740

21

Industri, byggverksamhet

2015

839

22

Industri, byggverksamhet

2016

858

23

Industri, byggverksamhet

2017

858

24

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

36,3

25

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

33,6

26

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

17,3

27

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

24,7

28

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

32,7

29

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

19,9

30

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

20,7

31

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

21,0

32

Offentlig verksamhet

1990

733

33

Offentlig verksamhet

1995

464

34

Offentlig verksamhet

2000

572

35

Offentlig verksamhet

2004

582

36

Offentlig verksamhet

2010

665

37

Offentlig verksamhet

2015

661

38

Offentlig verksamhet

2016

612

39

Offentlig verksamhet

2017

602

40

Transporter

1990

1990

41

Transporter

1995

2160

42

Transporter

2000

1840

43

Transporter

2004

1830

44

Transporter

2010

1970

45

Transporter

2015

2030

46

Transporter

2016

1990

47

Transporter

2017

1920

48

Övriga tjänster

1990

873

49

Övriga tjänster

1995

1220

50

Övriga tjänster

2000

1240

51

Övriga tjänster

2004

1750

52

Övriga tjänster

2010

1540

53

Övriga tjänster

2015

1420

54

Övriga tjänster

2016

1350

55

Övriga tjänster

2017

1320

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2017 minskade den totala energianvändningen i Malmö med knappt 100 GWh, jämfört med året innan. Den uppgick år 2017 till 6740 GWh vilket är 250 GWh lägre än den var år 1990. Under den redovisade perioden har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år ända sedan 1990-talet.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används drygt 50 procent mer energi år 2017 jämfört med år 1990. Transportsektorns energianvändning har minskat med 4 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 12 procent inom hushållssektorn och med 18 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskningen uppgått till 42 procent medan användningen minskat med 20 procent inom industri och byggverksamhet.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2017

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.

Senast uppdaterad: 2019-03-01