Energianvändning

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor
Färgruta Hushåll
Färgruta Transporter
Färgruta Övriga tjänster
Färgruta Industri, byggverksamhet
Färgruta Offentlig verksamhet
Färgruta Jordbruk, skogsbruk, fiske
Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2016 minskade den totala energianvändningen i Malmö med 120 GWh och den uppgår nu till 6840 GWh vilket är 150 GWh lägre än den var år 1990. Under den redovisade perioden har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år ända sedan 1990-talet.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används 54 procent mer energi år 2016 jämfört med år 1990. Transporternas energianvändning ligger på samma nivå som den gjorde år 1990. Användningen av energi har minskat med ungefär 11 procent inom hushållssektorn och med 16 procent inom offentlig verksamhet. Inom industri och byggverksamhet har minskningen uppgått till 20 procent medan användningen nästan halverats inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2016

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.
Senast uppdaterad: 2018-09-21
Nyckeltal MP.1.1.2