Energianvändning per invånare

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Samhällssektor SCB Senaste värdet (MWh/person) Datum

0

Totalt

 20,14

2017

1

Hushåll

 5,982

2017

2

Transporter

 5,757

2017

3

Övriga tjänster

 3,965

2017

4

Industri, byggverksamhet

 2,573

2017

5

Offentlig verksamhet

 1,803

2017

6

Jordbruk, skogsbruk, fiske

 0,0629

2017

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2017 minskade energianvändningen per invånare med 0,67 MWh/person och den uppgår nu till 20,14 MWh/person. Målvärdet för år 2020, som är 21,68 MWh/person, uppnåddes redan år 2015. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 25,7 procent till och med år 2017. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Malmös målnivå för år 2030 är att energianvändningen ska sänkas med ytterligare 20 % per person, vilket innebär en energianvändning på 17,35 MWh per person i Malmö. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att energianvändningen ska sänkas med minst 20 % per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 % fram till år 2030, jämfört med genomsnittlig användning under år 2001-2005.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med 39 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 33 procent. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med 6 procent under den redovisade perioden. Inom både kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 44 respektive 42 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela 59 procent sedan år 1990.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Artiklar

Information om målvärde

Information om hur målvärdet beräknats

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2017

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.

Senast uppdaterad: 2019-04-10