Energianvändning per invånare

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare
Färgruta Hushåll
Färgruta Transporter
Färgruta Övriga tjänster
Färgruta Industri, byggverksamhet
Färgruta Offentlig verksamhet
Färgruta Jordbruk, skogsbruk, fiske
Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2016 minskade energianvändningen per invånare med 0,76 MWh/person och den uppgår nu till 20,82 MWh/person. Målvärdet för år 2020, som är 21,89 MWh/person, uppnåddes redan år 2015. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 23,2 procent till och med år 2016. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Malmös målnivå för år 2030 är att energianvändningen ska sänkas med ytterligare 20 % per person, vilket innebär en energianvändning på 17,35 MWh per person i Malmö. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att energianvändningen ska sänkas med minst 20 % per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 % fram till år 2030, jämfört med genomsnittlig användning under år 2001-2005.

Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med 37 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 29 procent. Detta innebär att år 2016 är energianvändningen per invånare ungefär lika stor inom kategorierna hushåll och transporter. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med 10 procent under den redovisade perioden. Inom både kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 43 respektive 40 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela 60 procent.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Artiklar

Information om målvärde

Information om hur målvärdet beräknats

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2016

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.
Senast uppdaterad: 2018-09-21
Nyckeltal MP.1.1.1