Anpassning till klimatförändringarna

Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då Malmö stad förbereder för förändrat klimat bland annat genom ett flertal planarbeten på vattensidan. Andelen hårdgjord yta uppvisar dock en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen. Havsytans nivå uppvisar en stigande tendens samtidigt som klimatanpassningsarbetet blivit något bättre. Delmålets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet hårdgjord yta har en negativ trend och bräddningar inte har någon tydlig trend. De kompletterande nyckeltalen, avseende havsytans nivå och klimatanpassningsarbetet, visar också på både positiva och negativa trender. Dessutom saknas nyckeltal avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur.

Andelen hårdgjord yta har ökat sedan år 2000 även om de senare redovisade uppgifterna inte är helt jämförbara med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett en väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. Vid Klagshamn ses en tendens till höjd nivå av havsytan sedan 1980-talet. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 26 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering till plats 28 bland Sveriges kommuner.

Senast uppdaterad: 2020-01-28