Sveriges klimatsmartaste stad


Illustration: David Wiberg

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

Delområden

Målet kan uppnåsEffektivare användning av energi

Delmål MP.1.1 Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005, och med ytterligare 20 % till 2030.
Trend: 3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsMer förnybar energi

Delmål MP.1.2 Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 % i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.
Trend: 6 av 6 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsMinskade utsläpp

Delmål MP.1.3 Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.
Trend: 8 av 10 indikatorer har en positiv trend8 av 10 indikatorer har en positiv trend8 av 10 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsOmställning av transporter och resvanor

Delmål MP.1.4 En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.
Trend: 7 av 9 indikatorer har en positiv trend7 av 9 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsAnpassning till klimatförändringarna

Delmål MP.1.5 Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

 

Totalt sett har det övergripande miljömålet Sveriges klimatsmartaste stad bedömts som att målet kan delvis uppnås eftersom ett delområde har grön status, vilket innebär att målet ser ut att kunna uppnås, och fyra delområden har gul status, vilket innebär att målet kan delvis uppnås inom utsatt tid.

Miljömålet bedöms ha en positiv trend eftersom flertalet av nyckeltalen inom miljömålet uppvisar en positiv (grön) trend. Dock har många av de nyckeltal som uppvisar en positiv trend endast en svag sådan.

Senast uppdaterad: 2018-12-20
Miljömål MP.1