Malmö stads Miljöprogram

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

Övergripande miljömål

Sveriges klimatsmartaste stad

Miljömål MP.1 År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.
Målstatus: 1 av 5 delmål är uppfyllda1 av 5 delmål är uppfyllda1 av 5 delmål är uppfyllda
Trend: 23 av 28 indikatorer har en positiv trend23 av 28 indikatorer har en positiv trend23 av 28 indikatorer har en positiv trend

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Miljömål MP.2 Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.
Målstatus: 0 av 5 delmål är uppfyllda0 av 5 delmål är uppfyllda
Trend: 19 av 43 indikatorer har en positiv trend19 av 43 indikatorer har en positiv trend19 av 43 indikatorer har en positiv trend

Naturtillgångar brukas hållbart

Miljömål MP.3 Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.
Målstatus: 0 av 4 delmål är uppfyllda0 av 4 delmål är uppfyllda
Trend: 14 av 25 indikatorer har en positiv trend14 av 25 indikatorer har en positiv trend14 av 25 indikatorer har en positiv trend14 av 25 indikatorer har en positiv trend

I Malmö är det lätt att göra rätt

Miljömål MP.4 År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.
Målstatus: 1 av 5 delmål är uppfyllda1 av 5 delmål är uppfyllda
Trend: 26 av 38 indikatorer har en positiv trend26 av 38 indikatorer har en positiv trend26 av 38 indikatorer har en positiv trend26 av 38 indikatorer har en positiv trend

I Malmö stads miljöprogram presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Miljömålen följs upp med hjälp av olika nyckeltal och för varje övergripande miljömål ovan visas dels bedömningen av de ingående delområdena samt trenderna för alla de ingående nyckeltalen.

Når vi målen?

Totalt sett ser två av miljöprogrammets 19 delområden ut att kunna uppnås före utgången av år 2020 som är slutet på programmets giltighetstid. 12 av miljöprogrammets delområden ser ut att kunna uppnås till viss del medan fem delområden inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Den övervägande delen av nyckeltalen utvecklas positivt men ofta tyvärr inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska kunna nås.

Senast uppdaterad: 2018-07-13
Uppföljning MP