Malmö stads Miljöprogram

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

Övergripande miljömål

Sveriges klimatsmartaste stad

HuvudområdeMP.1

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

Målstatus:  2 av 5 delmål är uppfyllda
Trend:  26 av 32 nyckeltal har en positiv trend

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

HuvudområdeMP.2

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Målstatus:  0 av 5 delmål är uppfyllda
Trend:  21 av 49 nyckeltal har en positiv trend

Naturtillgångar brukas hållbart

HuvudområdeMP.3

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Målstatus:  0 av 4 delmål är uppfyllda
Trend:  14 av 26 nyckeltal har en positiv trend

I Malmö är det lätt att göra rätt

HuvudområdeMP.4

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

Målstatus:  1 av 5 delmål är uppfyllda
Trend:  30 av 48 nyckeltal har en positiv trend

I Malmö stads miljöprogram presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Miljömålen följs upp med hjälp av olika nyckeltal och för varje övergripande miljömål ovan visas dels bedömningen av de ingående delområdena samt trenderna för alla de ingående nyckeltalen.

Når vi målen?

Totalt sett ser tre av miljöprogrammets 19 delområden ut att kunna uppnås före utgången av år 2020 som är slutet på programmets giltighetstid. 12 av miljöprogrammets delområden ser ut att kunna uppnås till viss del medan fyra delområden inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Den övervägande delen av nyckeltalen utvecklas positivt men ofta tyvärr inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska kunna nås.

Senast uppdaterad: 2020-06-29