Övriga växthusgasutsläpp RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor
Färgruta Avfall och avlopp
Färgruta Industri
Färgruta El och uppvärmning
Färgruta Jordbruk
Färgruta Transporter
Färgruta Produktanvändning
Färgruta Arbetsmaskiner
Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

De totala utsläppen av övriga växthusgaser, andra än koldioxid, uppgick till nästan 84 kton under år 2015 i Malmö. Utsläppen har minskat med 38 kton sedan år 1990 och behöver minska med ytterligare 10 kton under de kommande fem åren för att uppnå Malmös miljömål för minskade utsläpp av växthusgaser.

Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år 2020, räknat från år 1990.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.
Senast uppdaterad: 2018-03-13
Nyckeltal SE.1.2.8