Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Övrig växthusgas/inv. Senaste värdet (ton/person) Datum

0

Totalt

 0,298

2017

1

Produktanvändning

 0,122

2017

2

Avfall och avlopp

 0,108

2017

3

El och fjärrvärme

 0,027

2017

4

Jordbruk

 0,021

2017

5

Industri

 0,009

2017

6

Transporter

 0,007

2017

7

Arbetsmaskiner

 0,002

2017

8

Egen uppvärmning

 0,001

2017

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person har i Malmö minskat sedan år 1990. Dock ökade utsläppen något år 2016 och 2017 jämfört med år 2015. Totalt sett uppgår minskningen till 215 kg/per person mellan år 1990 och 2017. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Metod- och kvalitetsbeskrivning

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.

Senast uppdaterad: 2019-09-05